สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ความมั่นคงทรัพยากรทางทะเล ประมงยั่งยืน

เชิญชมการรายการ ARDA talk ในตอนที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงทรัพยากรทางทะเลและการทำประมงยั่งยืนในประเทศไทย ที่จะมาเล่าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล ตั้งแต่ระดับนโยบาย ไปจนถึงเรื่องชุมชน คุณภาพของน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง การใช้ประโยชน์ทางทะเลในมิติต่าง ๆ ที่ส่งกระทบต่อภาคการส่งออกและส่งผลกระทบต่อชาวประมง ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย สวก. เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ไปจนถึงปลายน้ำคือการการแปรรูปและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งของสินค้าจาอทะเล ตลอดจนเรื่องกฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งอสริมความมั่นคงทรัพยากรทางทะเลและยกระดับการประมงไทยให้ยั่งยืน

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook