สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปูม้า สัตว์เศรษฐกิจ ที่ต้องฟื้นฟู

ปูม้าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไทยเราผลิตเพื่อส่งออกไปยังคู่ค้าต่างประเทศจำนวนมากและเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีปริมาณน้อยลงและไม่มีการฟื้นฟูจำนวนทรัพยากรกลับสู่ธรรมชาติ ที่ผ่านมา สวก.ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการประมงยั่งยืน จนทำให้ประเทศไทยได้รับการประเมินเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าตามมาตรฐานสากลแบบก้าวกระโดดจากระดับ C ไปสู่ระดับ A เน้นการทำประมงแบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมระบบนิเวศทางทะเล มีแนวทางการบริหารจัดการปูม้าอย่างเป็นรูปธรรม จนทำให้จำนวนปูม้าที่นำกลับสู่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าปริมาณการจับและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รับชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook