สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เครื่องมือบริหารจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน

เชิญชมการเสวนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาคการเกษตร ที่ สวก. ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเราเกิดความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญต่อการผลิตพืชและสัตว์ การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะทั่วไปและภาวะฉุกฉินจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ควรเร่งวิจัย เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้น้ำและวางแผนการเพาะปลูกได้ดีขึ้น ทั้งต่อเกษตรกรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลด้านชลประทาน เรื่องราวจะเป็นเช่นไร ขอเชิญรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook