สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เพิ่มรายได้พันล้าน ให้กับเกษตรกร ปอยข้าวสาลี

ประเทศไทยเรานำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก เพราะการปลูกข้าวสาลีสายพันธุ์ต่างชาตินั้นจะเอื้อต่อการปลูกในสภาพอากาศหนาว ขณะที่ประเทศไทยเรามีสภาพอากาศที่อบอุ่นจึงไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก อีกทั้งสภาพดินของพื้นที่ปลูกไม่ได้มีคุณลักษณะเหมือนต่างประเทศ สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัย ให้แก่คณะผู้วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีให้เหมาะสมกับการปลูกในสภาพแวดล้อมที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยและมีคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมปลายทาง และเมื่อปลูกข้าวสาลีได้แล้วยังเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน เชิญรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook