สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

รวยด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเทศไทยต้องการข้าวโพดเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์มากถึงปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้ภายในประเทศราวปีละ 6 ล้านต้น จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สวก.ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับการผลิตปศุสัตว์ภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังเล็งเห็นโอกาสดีที่พืชชนิดนี้เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย หากนำมาปลูกหลังฤดูกาลทำนา จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาได้อีกทางหนึ่งและลดการใช้น้ำลงได้จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook