สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

แผนยุทธศาสตร์ปูม้า เพื่อพัฒนาทางการประมงปูม้าที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals :SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น เพื่อให้นานาประเทศนำไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยกรมประมงได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมและการทำประมงที่ยั่งยืนตามหลักมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนของสัตว์น้ำทางทะเล (Marine Stewardship Council) ที่เป็นไปตามสากล จึงได้ผนึกกำลังกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ปูม้าที่นับวันจะมีจำนวนลดลง ผ่านการวิจัยที่ สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้เกิดการประมงที่ยั่งยืน เรื่องราวจะเป็นเช่นไร เชิญติดตามชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook