สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การเลี้ยงปูม้าด้วยคอนโดปูสุดหรู

ทราบกันหรือไม่ว่าการเลี้ยงปูม้าแบบดั้งเดิมที่เลี้ยงในธรรมชาตินั้น อาจเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตดังกล่าวถึงครึ่งหนึ่งของกระบวนการผลิต เพราะปูม้าเป็นสัตว์น้ำทะเลที่มีพฤติกรรมกินกันเอง และมีนิสัยชอบขุดรูจนเกิดความเสียหาย จึงทำให้นักวิจัยต้องพัฒนาการเลี้ยงปูม้าในกล่องพลาสติกที่มีการหมุนเวียนน้ำในระบบเลี้ยงอย่างเหมาะสม โดยต้องมีการคัดขนาด วางระบบน้ำและระบบวิเคราะห์ตรวจวัดน้ำ และการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การผลิตปูม้าและการจัดการทรัพยากรปูม้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแลเกิดความยั่งยืน เชิญชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook