สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ขี้ผง การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นระบบตัวกรองชีวภาพ

PM 10 หรือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบ้านเรา จัดเป็นความท้าทายด้านอากาศที่ส่งผลต่อวงกว้าง แม้ว่าทุกภาคส่วนจะหาวิธีการรับมือเพื่อจัดการกับฝุ่นควันดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ แต่ยังไม่พบแนวทางที่สามารถลดปริมาณ PM 10 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล สวก. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาตัวกรองชีวภาพรับมือกับปัญหาฝุ่นควัน โดยนำของเหลือจากผลผลิตจากไร่และสวน เรียกได้ว่านำส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของพืชมาใช้ก่อประโยชน์ในการแก้ปัญหามลพิษอากาศ รายละเอียดและกระบวนการเป็นเช่นไร…รับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook