สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ลมหายใจไร้ฝุ่น การบำบัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ ด้วยเครื่องกรองชีวภาพ

เรื่องของฝุ่นควันและ PM 2.5 เป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนมุ่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อช่วยกันศึกษาหาวิธีการลดปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจที่เกิดจากมลพิษผุ่นละอองดังกล่าว สวก.ได้ให้ความสำคัญในกรอบวิจัยนี้ และมุ่งเน้นส่งเสริมและให้ทุนวิจัยในการนำทุกส่วนของผลผลิตการเกษตรมาใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาให้กลายเป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ  และมีการศึกษาพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่จะนำมาใช้ประน์ในการบำบัดอากาศให้ลด PM 2.5 รับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook