สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ชลประทานน้ำหยด แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ประเด็นเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้ทั้งในชุมชน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง ยิ่งนับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและพืชผลทางการเกษตร สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร เพื่อหาแนวทางในการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ต่อพืชที่เกษตรกรไว้แต่ละชนิด โดยเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบไม่มาก จนได้เทคนิคและระบบการรดน้ำต้นพืชแบบใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และให้ผลผลิตในปริมาณมาก ชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook