สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เบญกานี ตำรับยาไทยต้านอักเสบ

แม้เราจะใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมาช้านาน แต่จะดีกว่านี้มากหากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้มาจากสมุนไพรจะมีการยืนยันด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยให้ความสนใจในสารสกัดสมุนไพร เบญกานี ที่มีแทนนินสูงถึงร้อยละ 50-70 ออกฤทธิ์ต้านอักเสบบนผิวหนัง สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยสมุนไพร เพื่อทำการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสูตรตำรับยาแผนไทยเบญกานี เพื่อเป็นต้นแบบ และส่งเสริมการนำตำรับยาแผนไทยมาใช้เพื่อสุขภาพ ติดตามชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook