สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การทำเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางการทำเกษตรกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและเร่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการรับซื้อที่ได้ราคาดีกว่าการปลูกผักแบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมี และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดความเสี่ยงเรื่องสารเคมีปนเปื้อน และผลักดันให้เกิดการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ สปก. สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการทำปลูกผักสวนครัวในวิถีเกษตรอินทรีย์บนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Participatory Guarantee Systems : PGS ก่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีทั้งต่อเกษตรกรแกละผู้บริโภค รับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook