สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การพัฒนาสายพันธุ์ มะเขือเทศอินทรีย์

ผู้บริโภคทั่วโลกยังคงให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ ทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มะเขือเทศอินทรีย์เป็นหนึ่งในผลผลิตที่ผู้บริโภคต้องการ แต่กลับพบว่ามีความท้าทายในด้านการจัดการการปลูก ที่เมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ในการปลูกถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่อินทรีย์ จึงไม่เอื้อต่อการปลูกในวิถีอินทรีย์ สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของพืชชนิดนี้ให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น รับชมเรื่องราวของเทคโนโลยีได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook