สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมร่องมัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเรา และหากเปลี่ยนวิถีการผลิตที่พึ่งพิงการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคและแมลง และปุ๋ยเคมีที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ใช้ต้นทุนสูง ไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ จะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยเหล่านี้ได้ และยังทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งระบบนิเวศ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยพืชไร่ประเภทนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วและการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องราวจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook