สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้ เพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพ

โคนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยโคยมเพศเมียจะผลิตน้ำนมโคสำหรับนำไปบริโภคและนำน้ำนมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ส่วนโคตัวผู้จะถูกนำเนื้อมาขายเป็นเนื้อแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ แต่ด้วยเนื้อมีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับโคขุน จึงทำให้ราคาขายเนื้อแปรรูปจากโคนมเพศผู้ไม่ได้ราคานัก ดังนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เนื้อโคนมเพศผู้ สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะผู้วิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการเลี้ยงโคดังกล่าวให้ได้เนื้อที่มีความนุ่มและคุณภาพดี สร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook