สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

5H เทคโนโลยีบริหารจัดการฟาร์มโคนมสมัยใหม่

ความท้าทายในการผลิตโคนมและผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำนับเป็นโจทย์ที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยให้ยืนหนึ่งในการเป็นแหล่งผลิตสำคัญในภูมิภาคอาเซี่ยน  สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้ทีมผู้วิจัยทำการศึกษาอาหารสัตว์กว่า 200 ชนิด และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดทำคลังข้อมูลอาหารสัตว์ สร้างสูตรคำนวณสัดส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ราคาต่ำสุด สอดคล้องกับการกิน การย่อยของโคนมแต่ละช่วงวัย ด้วยแนวคิด 5 H และการบริหารจัดการฟาร์ม ประเมินพ่อแม่พันธุ์ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์  รายละเอียดรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook