สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านมะค่า จังหวัดมหาสารคาม นอกจากทำนาเป็นหลักแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตออกไปขายสร้างรายได้ทุกวัน แต่ด้วยสภาวะราคาจิ้งหรีดในตลาดมีความผันผวนตามอุปทาน ยิ่งมีจิ้งหรีดออกสู่ตลาดมาก ราคาตลาดก็จะยิ่งลดลง ขณะที่อาหารเลี้ยงจิ้งหรีดกลับมีราคาที่แพงมากขึ้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดประสบกับภาวะขาดทุน สวก.ได้สนับสนุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยคณะผู้วิจัยมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการฟาร์ม พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่า ชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook