สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การพัฒนาเครื่องมือและเครือข่าย รายงานข้อมูลสาธารณภัย

ในยุคนี้ ทุกวงการต่างหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีเครือข่ายกันในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และการเกษตรกรรม ประเด็นที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำและ Real time คือเรื่องของการรายงานข้อมูลสาธารณภัยที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชน ที่ต้องมีความฉับไวทันเหตุการณ์ และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์ข้างต้นและแจ้งเตือนภัย ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยได้ รับชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook