สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เก๊กฮวย พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

กว่าจะเลือกเฟ้นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อสภาพการปลูกในพื้นที่สูงแต่ละแห่งจะต้องผ่านการสำรวจและทดลองหลายชนิด เพราะดินแต่ละแห่งและสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันไป อย่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายนั้น มีปัญหาดินเปรี้ยว และน้ำในพื้นที่เป็นน้ำกระด้าง ทำให้ไม่เอื้อในการปลูกพืชหลายชนิด คณะวิจัยจึงได้ทดลองปลูกดอกเก็กฮวย จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนพื้นที่สูงแห่งนี้ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ รับชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook