Tag Archives: Smart Farmer

เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer

การเสวนาเรื่องราวของทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ สวก. ร่มมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ …

ยกระดับเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นชันสู่การเป็น Smart Farmer

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งผลิตจากสมุนไพรกำลังได้รับความนิยมนำมาใช้ทดแทนการใช้สารสังเคราะห์ และรัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันให้สมุนไทยเป็นความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตร และกำหนดนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้อาหารที่ผลิตและบริโภคภายในประเทศมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานทัดเทียมสากล …