Tag Archives: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รวยด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเทศไทยต้องการข้าวโพดเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์มากถึงปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้ภายในประเทศราวปีละ 6 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 1)

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าในประเทศไทย โดยร้อยละ 95 ของผลผลิตได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศและส่งออกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 80,000 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวโพดไร่ลูกผสมพันธุ์รับรองที่พัฒนาโดยภาครัฐเพื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งอาหารและมีศักยภาพในการเป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคต พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2562 มีจำนวน …

[อ่านเพิ่มเติม]