Tag Archives: ข้าวโพด

รวยด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเทศไทยต้องการข้าวโพดเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์มากถึงปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้ภายในประเทศราวปีละ 6 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 1)

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าในประเทศไทย โดยร้อยละ 95 ของผลผลิตได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศและส่งออกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 80,000 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวโพดไร่ลูกผสมพันธุ์รับรองที่พัฒนาโดยภาครัฐเพื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งอาหารและมีศักยภาพในการเป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคต พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2562 มีจำนวน …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวโพดฝักอ่อน ปลูกง่าย รายได้งาม

ข้าวโพดฝักอ่อน พืชหมุนเวียนที่สามารถปลูกเป็นพืชสร้างรายได้หลักได้  ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวไม่ถึง 2 เดือน …

[อ่านเพิ่มเติม]

การจัดการองค์ความรู้ และถอดบทเรียนเพื่อจัดทำคำแนะนำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และปัจจุบันพบว่า ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวโพดข้าวเหนียว พืชไร่ที่ใคร ๆ ก็ต้องการ

ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดชนิดหนึ่งจากการจำแนกข้าวโพดออกมาเป็น 6 พันธุ์ตามลักษณะเมล็ดข้าวโพด  ได้แก่ ข้าวโพดหัวแข็ง

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวโพดหวาน พืชไร่ในกระแส

ข้าวโพดหวาน ที่เราพบเห็นและรู้จักกันมากจะอยู่ในรูปแบบของข้าวโพดต้ม หรือนึ่งตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งยังมีการแปรรูปเป็นข้าวโพดพร้อมรับประทานในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวโพด ธัญพืชส่งออก

ข้าวโพด เป็นพืชผักและธัญพืชที่คนทั่วโลกรู้จัก นำมาใช้เป็นอาหารได้ทั้งสำหรับคนและสัตว์ โดยข้าวโพดกินฝักที่เรานิยมนำมารับประทานนั้นมี 2

[อ่านเพิ่มเติม]