Tag Archives: ต้นบอน

ต้นบอน พืชที่ลุ่ม นุ่มอร่อย มีประโยชน์

ต้นบอน เป็นพืชล้มลุกที่อยู่ในวงศ์บอน มีใบขนาดใหญ่มากจนมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Elephant Ear …

[อ่านเพิ่มเติม]