Tag Archives: น้ำบาดาล

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้น จากทางน้ำโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งประชาชนและภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในช่วงฤดูแล้ง แต่ประเทศไทยประสบปัญหาฝนแล้งอย่างต่อเนื่องและน้ำกักเก็บในเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณไม่เพียงพอ …

[อ่านเพิ่มเติม]

แหล่งน้ำบาดาลระดับตื้น

แหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการทำเกษตร เพราะเป็นแหล่งชลประทานอีกแหล่งหนึ่งสำหรับการเพาะปลูกและการยังชีพสำหรับพืชผล อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่คุ้นเคยกับคำจำกัดความของแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและความสำคัญต่อการเกษตร ในบทความนี้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

น้ำบาดาล ต้องเจาะระดับความลึกที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

น้ำบาดาล นับเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับเกษตรกร เพราะถือว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีต้นทุนในการจัดหาต่ำกว่าแหล่งน้ำต่างๆ  เพราะน้ำบาดาลนั้นเป็นน้ำใต้ดินที่แทรกซึมอยู่ทั่วไป โดยมีต้นกำเนิดของน้ำจากฝนและแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่ซึมผ่านชั้นดินลงไปสะสมอยู่ในชั้นดินหรือช่องว่างระหว่างช่องหิน

[อ่านเพิ่มเติม]

น้ำบาดาล แหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติที่มีความสำคัญ

น้ำบาดาล คือแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งหนึ่งที่อยู่ใต้ดิน น้ำบาดาลจะมีการไหลอย่างต่อเนื่องจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ และปริมาตรการกักเก็บย้ำในชั้นหินให้น้ำจะมีความแตกต่างกันระหว่างชั้นหินให้น้ำแรงดันและชั้นหินให้น้ำภายใต้แรงดัน โดยน้ำฝนที่ตกลงมาส่วนหนึ่งจะไหลบ่าไปบนผิวดิน …

[อ่านเพิ่มเติม]