Tag Archives: น้ำ

เครื่องมือบริหารจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน

เชิญชมการเสวนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาคการเกษตร ที่ สวก. ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเราเกิดความมั่นคงมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมด้วย IoT ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

การขาดแคลนน้ำและคุณภาพเป็นปัญหาสำคัญในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่น้ำมีความจำเป็นต่อการทำการเกษตร คาบสมุทรสทิงพระ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย …

[อ่านเพิ่มเติม]

แพลตฟอร์มการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการเกษตรด้วยโมบายคลาวด์คอมพิวติง

การบริหารจัดการน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (O2.7/KR2.7.4) กระบวนการผลิตทางการเกษตรพึ่งพาทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมาก ทำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในทุกภาคส่วน เพื่อจัดการกับปัญหานี้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก

ลุ่มน้ำคลองสวนหมากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปิงตอนล่าง มีเนื้อที่ 1,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับวางแผนปลูกข้าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และน่าน

สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น มีพื้นที่แล้งซ้ำซากประมาณ 56 ล้านไร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยรัฐบาลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการเพาะเมฆ เป็นแนวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้วยการใช้เครื่องบินพิเศษเพื่อปล่อยสารเคมีสู่ชั้นบรรยากาศ สร้างฝนเทียมและช่วยให้พืชผลเจริญเติบโตได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

แหล่งน้ำบาดาลระดับตื้น

แหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการทำเกษตร เพราะเป็นแหล่งชลประทานอีกแหล่งหนึ่งสำหรับการเพาะปลูกและการยังชีพสำหรับพืชผล อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่คุ้นเคยกับคำจำกัดความของแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและความสำคัญต่อการเกษตร ในบทความนี้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ สำหรับการวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดทางด้านน้ำ

น้ำ คือหัวใจสำคัญในการทำการเกษตร และการเกษตรคือแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ ซึ่งในแต่ละประเทศกำลังให้ความสำคัญกับความมั่นคงอาหารและการผลิตจากภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่เหมาะสม …

[อ่านเพิ่มเติม]

การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำ และอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมและสภาพแวดล้อมของโลก ยกตัวอย่างเช่น มีการเกิดพายุที่รุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล …

[อ่านเพิ่มเติม]