Tag Archives: ภัยแล้ง

การพัฒนาเครื่องมือและเครือข่าย รายงานข้อมูลสาธารณภัย

ในยุคนี้ ทุกวงการต่างหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีเครือข่ายกันในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และการเกษตรกรรม …

[อ่านเพิ่มเติม]

สวก. กับการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อเตรียมการสู้ภัยแล้ง และกรอบวิจัยเร่งด่วน

การเสวนาเกี่ยวกับการเตรียมรับมือและจัดการภัยแล้งและกรอบการวิจัยเร่งด่วน ที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดย สวก.จึงกำหนดกรอบวิจัยวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดการภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตามกรอบวิจัยดังกล่าว …

[อ่านเพิ่มเติม]

การศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ เพื่อการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ล้านไร่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบอย่างหนัก …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพยากรณ์ดัชนีความแห้งแล้ง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่

ภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถจัดได้ว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหากก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อมนุษย์หรือกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ภาคการเกษตรมักจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วง 2 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการพยากรณ์ภัยแล้งสุดขีดเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำชี เพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรแม่นยำ

ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในบางฤดูกาลหรือฝนตกเป็นระยะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ การกระจายของฝนที่ไม่สม่ำเสมอในภูมิภาคต่างๆ และการจัดการน้ำที่ไม่ดีสามารถนำไปสู่สภาวะภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับวางแผนปลูกข้าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และน่าน

สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น มีพื้นที่แล้งซ้ำซากประมาณ 56 ล้านไร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยรัฐบาลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการเพาะเมฆ เป็นแนวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้วยการใช้เครื่องบินพิเศษเพื่อปล่อยสารเคมีสู่ชั้นบรรยากาศ สร้างฝนเทียมและช่วยให้พืชผลเจริญเติบโตได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]