Tag Archives: เกษตรอินทรีย์

การปลูกขมิ้นชัน ในระบบเกษตรอินทรีย์

ในยุคนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรต่างๆ กลายเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ โดยพืชสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกันทั่วโลก …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมร่องมัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเรา และหากเปลี่ยนวิถีการผลิตที่พึ่งพิงการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคและแมลง และปุ๋ยเคมีที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ใช้ต้นทุนสูง …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาสายพันธุ์ มะเขือเทศอินทรีย์

ผู้บริโภคทั่วโลกยังคงให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ ทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มะเขือเทศอินทรีย์เป็นหนึ่งในผลผลิตที่ผู้บริโภคต้องการ แต่กลับพบว่ามีความท้าทายในด้านการจัดการการปลูก ที่เมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ในการปลูกถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่อินทรีย์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การทำเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางการทำเกษตรกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและเร่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการรับซื้อที่ได้ราคาดีกว่าการปลูกผักแบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมี และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดความเสี่ยงเรื่องสารเคมีปนเปื้อน …

[อ่านเพิ่มเติม]

เกษตรอินทรีย์ เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

คำว่าเกษตรอินทรีย์ ที่พบในเอกสารเผยแพร่เรื่องเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตสวนชาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

จังหวัดน่าน จัดเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ แต่จากการสำรวจพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านพบว่า ปัจจุบันได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากด้วยการทำไร่เลื่อนลอย ส่งผลกระทบในแง่ลบโดยตรงแก่สภาพแวดล้อมเปลี่ยน …

[อ่านเพิ่มเติม]