Tag Archives: โคนม

5H เทคโนโลยีบริหารจัดการฟาร์มโคนมสมัยใหม่

ความท้าทายในการผลิตโคนมและผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำนับเป็นโจทย์ที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยให้ยืนหนึ่งในการเป็นแหล่งผลิตสำคัญในภูมิภาคอาเซี่ยน  สวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้ทีมผู้วิจัยทำการศึกษาอาหารสัตว์กว่า 200 ชนิด และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้ เพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพ

โคนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยโคยมเพศเมียจะผลิตน้ำนมโคสำหรับนำไปบริโภคและนำน้ำนมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ส่วนโคตัวผู้จะถูกนำเนื้อมาขายเป็นเนื้อแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

“ความสำคัญอาหารโคนม ที่เกษตรกรควรรู้

การเสวนาเรื่องอาหารโคนม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยมอย่างโคนม ที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงยังคงคำนวนสูตรอาหารตามความต้องการโภชนะที่มีการใช้ในต่างประเทศ ที่มีสภาพการเลี้ยงและแหล่งของอาหารแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตน้ำนมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย

การเลี้ยงโคนมเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน โดยรัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญอุตสาหกรรมนี้อย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2514 ด้วยการจัดตั้ง …

[อ่านเพิ่มเติม]

พันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเกษตรกรจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่หันมาเลี้ยงโคนมเป็นธุรกิจ  โคนมเป็นแหล่งผลิตนมที่สำคัญของประเทศไทย …

[อ่านเพิ่มเติม]