สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer

การเสวนาเรื่องราวของทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ สวก. ร่มมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการผลักดันให้เกษตรกรไทยมุ่งไปสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะหรือ Smart Farmers สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้อาชีพเกษตรกรมีความมั่นคง ผ่านการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmerกับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน รายละเอียดต่างๆ จะเป็นอย่างไร สามารถรับชมได้จากคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook