Tag Archives: โรคพืช

การพัฒนากระบวนการหมักสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคพืช

โรคและแมลงศัตรูพืชในภาคการเกษตรสร้างความเสียหายนับแสนล้านบาทต่อปี ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจำนวนมาก การใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงและสร้างปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]

การป้องกันโรคพืช เรื่องใหญ่ที่ต้องใส่ใจ

การป้องกันโรคพืชเป็นความรู้เบื้องต้นที่เกษตรกรทั่วโลกต้องมีความรู้และให้ความสำคัญในการทำเกษตรกรรม เพราะโรคพืชหลายชนิดสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรมากกว่าที่หลายคนคิด เพราะเมื่อเกิดโรคพืชขึ้นมาแล้วนั้นส่วนใหญ่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลำต้น ปริมาณการให้ผลผลิต …

[อ่านเพิ่มเติม]

การควบคุมโรคผลแตกผลลายในการผลิตลำไยส่งออกจังหวัดพะเยา

ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของภาคเหนือในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  …

[อ่านเพิ่มเติม]

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ตรวจตราให้ถี่ กำจัดทันทีเมื่อพบเห็น

โรคพืชหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชไม่ว่าจะจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือไส้เดือนฝอยและสิ่งใดๆ ก็ตาม จนทำให้ต้นพืชและพืชผลได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ดีของต้นพืชหรือการด้อยคุณภาพของผลผลิต …

[อ่านเพิ่มเติม]

โรคต่าง ๆ ที่พบในต้นพริก

พริก พืชผักสวนครัวที่อยู่คู่ความจัดจ้านของอาหารไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะนำมารับประทานกันสดๆ แกล้มกับอาหารหรือจะนำมาเป็นส่วนประสมของเมนูต่างๆ รวมทั้งแปรรูปเป็นพริกป่น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนากระบวนการหมักสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคพืช

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญของตลาดโลก แต่ละปีเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากโรคและแมลงศัตรูพืชในภาคการเกษตรที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ส่งผลให้ต้องมีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้ในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชจำนวนมากจนก่อให้เกิดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของตัวเกษตรกรและผู้บริโภคที่เกิดจากพิษเฉียบพลันและพิษสะสมจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรดังกล่าว รวมถึงต้นทุนความเสียหายต่อระบบนิเวศอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม…

[อ่านเพิ่มเติม]

โรคแคงเกอร์ในพืช

โรคแคงเกอร์ เป็นไรคที่เกิดในพืช โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ บริเวณที่เกิดเนื้อเยื่อตายลงไป แล้วค่อยๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

โรคราสนิมขาว

แม้โรคราสนิมขาว จะไม่ได้เป็นโรคพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืชอย่างรุนแรงเหมือนโรคอื่นๆ ถึงขั้นเหี่ยวเฉาและตายลงได้ แต่ก็สามารถสร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรได้ไม่น้อย

[อ่านเพิ่มเติม]

โรคเน่าเละ

การสังเกตโรคพืชไม่ให้พืชที่ปลูกติดเชื้อราและแบคทีเรียเป็นสิ่งที่เราควรเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคเน่าเละซึ่งเป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้ในพืชผักที่เรานิยมเพาะปลูก โดยเฉพาะผักตระกูล ผักกาด และบร็อคโคลี่

[อ่านเพิ่มเติม]