Tag Archives: โรคพืช

การพัฒนากระบวนการหมักสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคพืช
การพัฒนากระบวนการหมักสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคพืช

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญของตลาดโลก แต่ละปีเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากโรคและแมลงศัตรูพืชในภาคการเกษตรที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ส่งผลให้ต้องมีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อนำมาใช้ในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชจำนวนมากจนก่อให้เกิดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของตัวเกษตรกรและผู้บริโภคที่เกิดจากพิษเฉียบพลันและพิษสะสมจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรดังกล่าว รวมถึงต้นทุนความเสียหายต่อระบบนิเวศอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม…

[อ่านเพิ่มเติม]