การเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้ เพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพ

โคนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยโคยมเพศเมียจะผลิตน้ำนมโคสำหรับนำไปบริโภคและนำน้ำนมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ส่วนโคตัวผู้จะถูกนำเนื้อมาขายเป็นเนื้อแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ …

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ แบบแม่นยำ

การบริหารจัดการพืชไร่แปลงใหญ่อย่างมันสำปะหลังในวิถีเกษตรอินทรีย์นั้น สิ่งสำคัญคือการจัดการปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ด้วยการงดปุ๋ยเคมีแต่ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ดินที่ต้องดูแลอย่างแม่นยำ การให้น้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่มีการปนเปื้อนอย่างคุ้มค่าผ่านระบบน้ำหยดเพื่อให้ต้นมันสำปะหลังได้รับน้ำอย่างเหมาะสมและไม่สิ้นเปลืองน้ำจนเกินไป …

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมร่องมัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเรา และหากเปลี่ยนวิถีการผลิตที่พึ่งพิงการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคและแมลง และปุ๋ยเคมีที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ใช้ต้นทุนสูง …

การพัฒนาสายพันธุ์ มะเขือเทศอินทรีย์

ผู้บริโภคทั่วโลกยังคงให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ ทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มะเขือเทศอินทรีย์เป็นหนึ่งในผลผลิตที่ผู้บริโภคต้องการ แต่กลับพบว่ามีความท้าทายในด้านการจัดการการปลูก ที่เมล็ดพันธุ์ที่นำมาใช้ในการปลูกถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่อินทรีย์ …

การทำเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางการทำเกษตรกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและเร่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการรับซื้อที่ได้ราคาดีกว่าการปลูกผักแบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมี และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดความเสี่ยงเรื่องสารเคมีปนเปื้อน …

แปลงผักปลอดภัย ไกลโรคพยาธิ

นับวันจะพบว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากรับประทานผักสดเพิ่มขึ้นเพราะตระหนักในความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกันการปนเปื้อนของสิ่งเจือปนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในผักสด เช่น ปรสิตและสารควบคุมแมลง ยังเป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วง …

เบญกานี ตำรับยาไทยต้านอักเสบ

แม้เราจะใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมาช้านาน แต่จะดีกว่านี้มากหากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้มาจากสมุนไพรจะมีการยืนยันด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจยิ่งขึ้น …

เลี้ยงหอยลาย ขายได้ ส่งออกดี

หอยลาย อาหารทะเลที่เป็นนิยมของผู้บริโภค ยิ่งนิยมมาก ก็ยิ่งถูกจับมาก จนทำให้หอยลายที่มีอยู่ในแหล่งธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง …

ส้มโอทับทิมสยาม ปลูกงามดี ไม่มีโรคแคงเคอร์

ส้มโอทับทิมสยามของไทยเราจัดเป็นผลไม้ที่ตลาดโลกให้ความสนใจ เพราะสีของเนื้อผลที่แดงเรื่อราวทับทิมสมชื่อ เนื้อกรอบ ไม่ฉ่ำน้ำจนเกินไป และมีรสหวาน …